Risicobeheer

Het succes van een onderneming is mede afhankelijk van het vaststellen en beheren van de risico's. Met risicobeheer wordt elke mogelijke bedreiging die ernstige gevolgen kan hebben voor het kapitaal en de winst van de onderneming, voorkomen.

NEQSOL Holding erkent risicobeheer als een van de pijlers van krachtige corporate governance en past doeltreffende technieken toe die ervoor zorgen dat alle nodige maatregelen worden genomen om buitensporige concentratie van risico's in specifieke bedrijfssectoren te voorkomen.

Om dit doel te bereiken hanteert NEQSOL Holding beleid en procedures voor risicobeheer van hoog niveau, en biedt zij de bedrijvengroepen regelmatig ondersteuning bij activiteiten met betrekking tot risicobeheer.

NEQSOL Holding heeft het risicobeheerbeleid van de holding ontworpen, goedgekeurd en aangenomen, met richtlijnen die gebaseerd zijn op de beste internationale normen en praktijken. De beleidsregels voor risicobeheer biedt duidelijke richtlijnen voor de fundamentele principes van risicobeheer binnen de Holding, identificeert de omvang en de soorten risico's, biedt kaders voor de risicobeheerprocedures en stelt structuren vast om zowel interne als externe risicofactoren doeltreffend te beheren.

Het vastgestelde beleid maakte het voor het management van NEQSOL Holding mogelijk de structuur voor bedrijfsrisicobeheer succesvol en conform de strategische doelstellingen en ander beleid van de Holding te laten verlopen.

De Holding heeft voor alle bedrijfsgroepen gecentraliseerd risicobeheer ingevoerd. In dit proces is het de taak van het Corporate Center van NEQSOL Holding om het risicobeheerbeleid vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering van het beleid en de procedures.

Door de grote omvang en de enorme verscheidenheid aan bedrijfssegmenten wordt de bedrijvengroep aan verschillende risico's blootgesteld. Het risicobeheersproces in de groep omvat standaard de volgende stappen: identificeren, analyseren, reageren en controleren.

NEQSOL Holding begrijpt de complexiteit van de moderne, zakelijke omgeving en de specifieke, branchegerelateerde risico's, en zorgt er niet alleen voor dat elke dochteronderneming een verantwoorde risicobeheerstructuur en procedures heeft, maar past deze ook steeds aan om eventuele gevolgen van risico's die inherent zijn aan de specifieke sector en het werkterrein van de ondernemingen, te beoordelen en te voorkomen.

Wij beschouwen risicobeperking en -preventie voor alle potentiële grote risico's, zowel bij operationele als bij administratieve activiteiten, als een van de belangrijkste integrale onderdelen van onze bedrijfscultuur.

Marktrisico's en valutarisico's zijn de meest waarschijnlijke risico's waarmee onze groepsmaatschappijen worden geconfronteerd. Dochterondernemingen beperken hun valutarisico's door regelmatig hun openstaande posities in vreemde valuta te controleren en daarvoor limieten vast te stellen. Daarnaast onderzoeken wij het gebruik van derivaten om risico's af te dekken.

Operationeel risico is een van de aandachtsgebieden binnen risicobeheer. Wij stellen duidelijke interne beleidslijnen, procedures en richtlijnen vast en optimaliseren groepsbrede bedrijfsprocessen om operationele risico's tot een minimum te beperken.

Een andere belangrijke factor is het juiste interne controlesysteem voor het beheer van operationele risico's. Binnen de groep werken we er hard aan om menselijke fouten en wanbeheer tot een minimum te beperken. Dochterondernemingen hebben, afhankelijk van de aard en omvang van hun activiteiten, organisatorische afdelingen opgezet voor risicobeheer zoals een risicocomité en een afdeling risicobeheer.