Corporate governance

Voor veel ondernemingen is corporate governance steeds vaker een kritische factor om de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen kracht bij te zetten.

Wellicht heeft dat te maken met een groeiend besef dat bedrijven hun primaire doel – reële waarde leveren op lange termijn en winst maken voor het bedrijf — in het oog moeten houden, en tegelijkertijd moeten bijdragen aan sociaal welzijn en ecologische duurzaamheid.

Ons beproefde systeem van corporate governance bewijst onze sterke betrokkenheid bij het handhaven van de interne en externe verantwoordingsplicht en de hoogste normen van zakelijke ethiek en attitude.

De consequente benadering van NEQSOL Holding ten aanzien van corporate governance is gericht op het verbeteren van de winstgevendheid op lange termijn. Daarbij wordt een zorgvuldig risicobeheer toegepast, evenals bij het creëren van superieure en duurzame aandeelhouderswaarde op lange termijn door de belangen van de aandeelhouders en medewerkers op één lijn te brengen. Wij verbeteren onze corporate governance-structuur voortdurend om de integriteit van ons handelen permanent te waarborgen en te bevorderen. Effectief bestuur vormt de kern van onze bedrijfscultuur.

Ons uiteindelijke doel is te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden over een goede bedrijfsvoering in overeenstemming met de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van NEQSOL Holding jegens haar klanten, partners en andere belanghebbenden, en de gemeenschappen en gebieden waar de Holding actief is.

NEQSOL Holding is een internationaal opererende bedrijvengroep die op verschillende geografische locaties vertegenwoordigd is. Wij streven ernaar ons corporate governance-systeem te blijven verbeteren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in elk rechtsgebied.

Onze belangrijkste principes van corporate governance betreffen de scheiding van leiding en eigendom, en de werving van hoogopgeleide operationele managers overeenkomstig een strikt intern compliancebeleid dat volledig ondersteund wordt door de onafhankelijke raden van bestuur. Bij NEQSOL Holding geloven we dat effectieve corporate governance alleen kan worden gerealiseerd door de krachtige, professionele leiderschapskwaliteiten van ons managementteam, en door de samenwerking met onze toegewijde teamleden.

Elke bedrijvengroep in de Holding heeft een eigen raad van bestuur die gevormd wordt uit hoogopgeleide, gerespecteerde en onafhankelijke leden. Als eindbeslissers hebben de raden van bestuur de bevoegdheid om strategische besluiten voor de bedrijvengroepen te nemen. De taken van de raden van bestuur moeten het werk van het managementteam aanvullen, versterken en ondersteunen, en tegelijkertijd de belangen van de aandeelhouders beschermen en vergroten, en op de lange termijn duurzame waarde creëren.

Het hoofdkantoor van NEQSOL Holding heeft de taak van Corporate Center en coördineert het strategisch en financieel toezicht binnen de organisatie. Vrijwel alle belangrijke projecten en transacties zoals fusies en overnames, investeringen, reorganisaties, taxaties, financiële analyses en joint ventures worden beheerd door het team van het Corporate Center. Om de besluiten van de raden van bestuur efficiënter te maken en aanbevelingen voor te bereiden komt het comité van operationele managers (ExCom) maandelijks bijeen om de opvolging van besluiten van het Corporate Center en de raden van bestuur te coördineren.

Elk bedrijf dat is aangesloten bij NEQSOL Holding is verantwoordelijk voor de continue evaluatie en verbetering van zijn bedrijfsprestaties, en de raden van bestuur vormen hierop geen uitzondering. NEQSOL Holding past verschillende tools en methoden toe die een onafhankelijke evaluatie en een continue beoordeling van de prestaties van de raden van bestuur mogelijk maken. Dit waarborgt de handhaving van de hoogste zakelijke normen, bedrijfsethiek en naleving van de voorschriften en onderhoudt tegelijkertijd de professionele banden tussen de onafhankelijke bestuurders en het management. Het krachtige corporate governance-systeem is een belangrijk kenmerk van NEQSOL Holding dat ruimte maakt voor de werving en selectie van zowel zeer ervaren bestuursleden als regionale en internationale managers met de beste leiderschapskwaliteiten.

NEQSOL Holding presteert altijd op hoog niveau, zowel operationeel als financieel. Met transparantie als een van de kernwaarden, stimuleert de Holding haar aangesloten bedrijven om het hoogste niveau transparantie in hun activiteiten, relaties met anderen en op hun locaties na te streven en ervan blijk te geven.

In alle rechtsgebieden is fiscale transparantie een belangrijke beleidslijn voor de bedrijvengroepen van NEQSOL Holding. Tot dusver hebben de bedrijvengroepen verschillende soorten belastingen betaald waarvan het bedrag overeenkomt met 1,3 miljard dollar.