Управління ризиками

Успішне функціонування бізнесу не є повним без виявлення та управління ризиками, щоб запобігти загрозам, які можуть мати значний вплив на капітал і доходи.

NEQSOL Holding визнає управління ризиками одним із стовпів потужного корпоративного управління та застосовує ефективні методи управління ризиками, щоб забезпечити вживання всіх необхідних заходів для усунення надмірної концентрації ризику в окремих сферах бізнесу.

Для досягнення цієї мети NEQSOL Holding впроваджує корпоративну політику та процедури управління ризиками на високому рівні, а також надає регулярну підтримку компаніям Групи в їх щоденній діяльності з управління ризиками.

Холдинг NEQSOL розробив, затвердив і прийняв Політику управління ризиками холдингу, яка базується на найкращих міжнародних стандартах і практиках. Політика управління ризиками містить чіткі вказівки щодо фундаментальних принципів управління ризиками у холдингу, визначає обсяг і типи ризиків, забезпечує рамки для процедур управління ризиками та встановлює структури, призначені для ефективного управління, як внутрішніми, так і зовнішніми факторами ризику.

Прийнята Політика управління ризиками допомогла керівництву NEQSOL Holding успішно впровадити корпоративну структуру управління ризиками відповідно до стратегічних цілей та інших Політик Холдингу.

Група запровадила загальногрупову практику децентралізованого управління ризиками. Роль Корпоративного центру холдингу NEQSOL у цьому процесі – створення та підтримка політики управління ризиками, моніторинг політики та процедур впровадження.

Великий масштаб групи та широка різноманітність бізнес-сегментів наражає групу на різні ризики. Як стандартна практика, процес управління ризиками в групі складається з наступних етапів: ідентифікація, аналіз, реагування та моніторинг.

Розуміючи складність сучасного бізнес-середовища та специфічні галузеві ризики, NEQSOL Holding не тільки гарантує, що кожна дочірня компанія має відповідну встановлену структуру та процедури управління ризиками, але й постійно адаптує політику та процедури управління ризиками діючих дочірніх компаній для оцінки та запобіганню будь-якому впливу, який може виникнути через ризики, притаманні конкретній галузі та їх сферам роботи.

Ми визначаємо планування зниження ризиків для всіх потенційно високих ризиків як в операційній, так і в адміністративній діяльності як одну з ключових невід’ємних частин нашої корпоративної культури.

Ринкові ризики – валютні ризики є найімовірнішим ризиком, з яким стикаються компанії нашої групи. Дочірні компанії зменшують свої валютні ризики шляхом регулярного моніторингу своїх відкритих валютних позицій та встановлення лімітів на такі позиції. Ми також досліджуємо використання похідних інструментів для цілей хеджування.

Операційний ризик є одним із основних напрямів управління ризиками. Ми встановлюємо чітку внутрішню політику та процедури, інструкції, оптимізуємо бізнес-процеси в масштабах групи для мінімізації операційних ризиків. Належна система внутрішнього контролю є ще одним важливим фактором управління операційним ризиком.

У групі ми наполегливо працюємо, щоб звести до мінімуму людські помилки та неналежну поведінку. Залежно від характеру та масштабу бізнесу, дочірні компанії створили організаційні органи для управління ризиками, такі як комітет з ризиків і відділ управління ризиками