Compliance

Bij NEQSOL Holding beschouwen wij compliance en de ethische omgang met belanghebbenden als belangrijkste prioriteit wanneer wij zakendoen.

Onze manier van zakendoen is gestoeld op de principes van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader heeft NEQSOL Holding beleid gemaakt met betrekking tot bedrijfsethiek en het complianceprogramma, bedoeld voor alle medewerkers, verkopers en zakenpartners. Het programma beschrijft de richtlijnen en procedures voor onder andere:

- de gedragscode: een reeks kernwaarden en beginselen die de basis vormen voor onze zakelijke attitude. De gedragscode dient als belangrijkste richtlijn voor onze medewerkers, klanten en alle andere belanghebbenden, en verwijst naar het toepasselijke beleid en de procedures en richtlijnen van NEQSOL Holding.

- het anti-omkopingsbeleid en anti-corruptiebeleid (ABC-beleid): dit beleid beschrijft onze verantwoordelijkheden in geval van omkoping en corruptie, en helpt ongepast en onwettelijk gedrag te voorkomen. Het beleid stimuleert correct en ethisch gedrag in de Holding overeenkomstig internationaal beleid voor anti-omkoping, wet- en regelgeving, en andere normen en best practices wereldwijd.

- de onafhankelijke hotline: een telefoonlijn waar volledig anoniem melding kan worden gemaakt van mogelijk illegaal, onethisch of ongepast gedrag.

- bewustwordings- en trainingsprogramma's: een reeks trainingssessies over compliance voor medewerkers en contractanten van de Holding om inzicht te krijgen in onze waarden en procedures, het verbod op omkoping en corruptie, en de preventieve maatregelen in geval van schending van het beleid.

- veiligheidschecks en financiële controles: procedures en processen om verkopers en leveranciers door te lichten op verantwoorde en betrouwbare bedrijfsvoering alvorens wij met hen in zee gaan.

- toezicht en controle: uitgebreide audits en onderzoeken die regelmatig worden uitgevoerd ter controle van de werking van procedures, en tekortkomingen vast te stellen die zich tijdens de uitvoering kunnen voordoen.

Het beleid en de procedures van NEQSOL Holding inzake compliance beschrijven fundamentele richtlijnen voor collectief en individueel gedrag die door alle medewerkers van alle groepsmaatschappijen onvoorwaardelijk moeten worden nageleefd. Wij streven ernaar te voldoen aan de beste internationale normen op het gebied van compliance en corporate governance.

NEQSOL Holding en Nobel Energy (voorheen Nobel Oil Services) werd beide het ISO 37001:2016 certificaat toegekend: de eerste internationale norm die de effectieve implementatie bevestigt van ABMS, het managementsysteem dat onwettige praktijken helpt bestrijden. De ABMS-certificering is een belangrijk onderdeel van de Code Ethiek en Compliance, en waarborgt de preventie, opsporing en respons op onwettige praktijken door toepassing van internationale normen en best practices op dit gebied. De certificaten werden toegekend na succesvolle audits door LRQA, de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Lloyd's Register Group Limited.

NEQSOL Holding verbetert voortdurend haar compliancesysteem om de risico's van corruptie te analyseren en te beperken, waaronder de opgenomen anti-corruptiemaatregelen. Compliance betekent voor NEQSOL Holding het naleven van hoge normen van bedrijfsethiek en professioneel gedrag. De Gedragscode en de Code Ethiek en Compliance zijn fundamentele elementen voor de omgang met collegae en de interactie met klanten, zakenpartners, overheidsinstanties en externe doelgroepen.

Contact met de hotline

Om meldingen via de juiste kanalen te laten verlopen en onderzoeken op tijd te kunnen starten, moedigen wij al onze medewerkers en andere belanghebbenden aan om vermoedens van ongepast of illegaal gedrag te melden aan de manager Corporate Governance en Compliance via de contactgegevens van de hotline:

Postadres: Baku Bay Tower, 113, 8th November Ave., Baku, Azerbeidzjan

Telefoon: +994 55 450 12 12

E-mailadres: compliance@neqsolholding.com

Beleid, verklaringen en procedures

De gedragscode

0.2 MB

Het anti-omkopingsbeleid en anti-corruptiebeleid

0.3 MB

Compliance Hotline en rapportageprocedure

0.3 MB