Risklərin İdarə Edilməsi

Biznesin uğurla aparılması kapital və mənfəət üçün ciddi nəticələrə səbəb ola biləcək hər hansı mümkün təhlükənin qarşısını almağa imkan verən risklərin müəyyən edilməsi və idarə edilməsi olmadan tam deyil.

NEQSOL Holding effektiv korporativ idarəetmənin əsaslarından biri kimi Risklərin idarə edilməsini tanıyır və biznesin konkret sahələrində risklərin həddindən artıq cəmləşməsini aradan qaldırmaq üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etmək məqsədilə Risklərin idarə edilməsi üzrə effektiv üsullar tətbiq edir.

Bu məqsədə nail olmaq üçün NEQSOL Holding yüksək səviyyəli korporativ risklərin idarə edilməsi siyasətini və prosedurlarını həyata keçirir, həmçinin risklərin idarə edilməsi üzrə gündəlik fəaliyyətlərində Qrupa daxil olan şirkətlərə müntəzəm dəstək göstərir.

NEQSOL Holding Holdinqin Risklərin idarə edilməsi Siyasətini - qabaqcıl beynəlxalq standartlara və təcrübələrə əsaslanan qaydaları hazırlayıb, təsdiqləyib və qəbul edib. Risklərin idarə edilməsi Siyasəti Holdinqdə risklərin idarə edilməsinin əsas prinsipləri üzrə dəqiq göstərişləri ehtiva edir, risklərin miqyasını və növlərini müəyyənləşdirir, risklərin idarə edilməsi prosedurları üçün baza təmin edir və həm daxili, həm də xarici risk amillərinin effektiv idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuş strukturları müəyyən edir.

Qəbul edilmiş Risklərin idarə edilməsi Siyasəti NEQSOL Holding-in rəhbərliyinə strateji məqsədlərə və Holdinqin digər siyasətlərinə uyğun olaraq risklərin idarə edilməsinin korporativ strukturunu uğurla tətbiq etməyə kömək etmişdir.

Qrup, bütün qrup üçün ümumi olan mərkəzləşdirilmiş risklərin idarə edilməsi təcrübəsini qəbul etmişdir. NEQSOL Holding-in Korporativ Mərkəzinin bu prosesdə rolu Risklərin idarə edilməsi Siyasətinin müəyyənləşdirilməsindən, icra siyasətinin və prosedurlarının monitorinqindən ibarətdir.

Qrupun böyük miqyası və biznes seqmentlərinin geniş çeşidi Qrupu müxtəlif risklərə məruz qoyur. Standart təcrübə kimi, Qrupda risklərin idarə edilməsi prosesi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: aşkarlama, təhlil, reaksiya və monitorinq.

Müasir biznes mühitinin mürəkkəbliyini və spesifik sənaye risklərini dərk edən NEQSOL Holding təkcə hər bir törəmə şirkətin risklərin idarə edilməsi üzrə məsuliyyətlə müəyyən edilmiş struktura və prosedurlara malik olmasını təmin etmir, həm də konkret sahə və onların iş istiqaməti üçün səciyyəvi olan risklərdən yarana biləcək istənilən təsiri qiymətləndirmək və qarşısını almaq məqsədilə fəaliyyət göstərən törəmə şirkətlərin Risklərin idarə edilməsi Siyasətini və prosedurlarını daim təkmilləşdirir.

Biz korporativ mədəniyyətimizin əsas ayrılmaz hissələrindən biri kimi həm əməliyyat, həm də inzibati fəaliyyətimizdə bütün potensial yüksək risklər üçün risklərin azaldılmasının planlaşdırılmasını müəyyən edirik.

Bazar riskləri - valyuta riskləri Qrupa daxil olan şirkətlərimizin üzləşdiyi ən çox ehtimal olunan riskdir. Törəmə şirkətlər xarici valyuta ilə bağlı açıq pozisiyalarını mütəmadi olaraq izləməklə və bu cür pozisiyalara məhdudiyyətlər qoymaqla valyuta risklərini azaldırlar.

Biz həmçinin törəmə maliyyə alətlərindən hedcinq məqsədilə istifadə etmək imkanını da nəzərdən keçiririk. Əməliyyat riski Risklərin idarə edilməsinin prioritet sahələrindən biridir. Biz əməliyyat risklərini minimuma endirmək üçün bütün Qrup miqyasında biznes proseslərini optimallaşdırmaq üçün aydın daxili siyasət və prosedurlar, qaydalar müəyyən edirik. Müvafiq daxili nəzarət sistemi əməliyyat risklərinin idarə edilməsində daha bir vacib amildir.

Qrup daxilində insan səhvlərini və qeyri-qanuni hərəkətləri minimuma endirmək üçün əlimizdən gələni edirik. Biznesin xarakterindən və miqyasından asılı olaraq, törəmə şirkətlər risklərin idarə edilməsi üzrə təşkilat orqanlarını - Risk Komitəsi və Risklərin idarə edilməsi üzrə bölmə yaradıblar.